×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT117300010174304396 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

Sveikatos apsauga ir socialinių paslaugų plėtra

Gerai išvystyta, solidari sveikatos apsauga bei tvirtai suręsta socialinio saugumo sistema yra būtina ir nepamainoma sąlyga tam, kad atkurtume pasitikėjimą savo valstybe ir jos galimybėmis.

Veiksmingesnė sveikatos apsauga visiems

Mes siūlome sveikatos apsaugos sistemos viziją, kurioje visiems sistemos dalyviams – ir pacientams, ir medikams – numatytas svarbus vaidmuo, o kokybiška ir prieinama sveikatos priežiūra užtikrinama per adekvatų finansavimą, skaidrų ir kompetentingą paslaugų organizavimą.

 • Mūsų tikslas – greita ir efektyvi sveikatos priežiūra visoms gyventojų grupėms – visiems gyventojams. Skirsime dėmesį labiausiai pažeidžiamoms grupėms: ir stiprinant jų sveikatą, apsaugant nuo susirgimų, ir užtikrinant geresnį sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų prieinamumą.
 • Dirbsime ir su socialiniais bei gyvensenos rizikos veiksniais (skurdu, mažu fiziniu aktyvumu, prasta mityba, alkoholio ir tabako vartojimu). Tokia sveikatos apsauga leis sumažinti sveikatos netolygumus tarp socialinių grupių, išvengiamų mirčių ir hospitalizavimų skaičių ir taip prisidės prie esminio visuomenės pažangos kelrodžio – ilgesnio ir sveikesnio žmonių gyvenimo.
 • Įtrauksime savivaldybės tarybos ir jos administracijos, darbdavių ir profesinių sąjungų bei asociacijų, nevyriausybinių organizacijų bei akademinę visuomenę į sveikos aplinkos, sveikų darželių ir mokyklų, sveikos darbo aplinkos bei sveikos gyvenamosios infrastruktūros projektų rengimą ir įgyvendinimą.
 • Užtikrinsime vaikų raidos ir vystymosi stebėseną, vaikų galimų sveikatos sutrikimų korekciją ir profilaktiką. Vykdysime sveikų vaikų darželių ir mokyklų iniciatyvas, sveiko maisto prieinamumo vaikams, fizinio aktyvumo ir lavinimo programas, laiduojančias visiems vaikams galimybę išmokti plaukti. Įgyvendinsime vaikų ir paauglių apsaugos nuo tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų, energinių saldžiųjų gėrimų, perteklinio saldaus maisto vartojimo priemones.
 • Sustiprinsime aktyvią informacinę programą apie vakcinacijų naudojimo, saugumo, efektyvumo kontrolę ir būtinumą apsaugoti visuomenę nuo pavojingų infekcinių susirgimų grėsmės.
 • Remsime bendruomenių projektus, skatinančius fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, darbo ir poilsio pusiausvyrą, rekreacines paslaugas, sveiką senėjimą.
 • Skatinsime sveikatingumo paslaugų sferą, viešą ir privačią partnerystę sporto ir sveikatos ugdyme. Plėtosime regioninius sporto-sveikatingumo centrus, prieinamus kaimų bei miestelių mokiniams, jaunimui ir gyventojams.
 • Užtikrinsime stabilų ir ilgalaikį visuomenės sveikatai svarbių infrastruktūros objektų (pėsčiųjų, dviračių takų, trasų, viešosios infrastruktūros gamtoje) priežiūros ir plėtros finansavimą.
 • Išskirtinį dėmesį skirsime psichikos sveikatos strategijai įgyvendinti ir savižudybių skaičiui mažinti. Toliau vystysime jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą pasitelkdami tarpusavio pagalbos ir pagalbos sau modelius.
 • Diegsime naujas ir tobulinsime esamas specialias ilgalaikes, sistemines vertinimo, mokymų ir stebėsenos programas dėmesį skiriant psichosocialinių rizikų mažinimui darbe (įskaitant profesinio emocinio perdegimo, stresų, patyčių, smurto prevenciją).
 • Naikinsime dirbtinį gydymo laiko ribojimą slaugos ligoninėje, plėsime slaugos namuose paslaugas. Užtikrinsime institucinės slaugos ir slaugos namuose plėtrą didindami slaugytojų skaičių.

Socialinių paslaugų plėtra

 • Išplėsime socialinių paslaugų infrastruktūrą kooperuojant valstybės ir savivaldybės biudžetus, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei privačias lėšas.
 • Sukursime integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų į namus sistemą pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Kursime saugias darbo sąlygas socialiniams darbuotojams, rūpinsimės jų derama kvalifikacija.
 • Imsimės būtinų priemonių, kuriomis būtų skatinamas tinkamas sąlygų pritaikymas negalią turintiems asmenims viešajame ir privačiame sektoriuose bei stebimas šių reikalavimų laikymasis.
 • Turi būti užtikrinta neįgaliųjų teisė gyventi bendruomenėje savarankiškai, įskaitant teisę į asmeninį asistentą, galimybę rinktis gyvenamą vietą ir reikiamas prekes bei paslaugas.
 • Pritaikysime balsavimo apylinkes asmenims su negalia – fizinės aplinkos pritaikymas negali kliudyti įgyvendinti vieną svarbiausių pilietinių ir politinių teisių.
 • Panaikinsime diskriminacines švietimo įstatymo nuostatas ir kursime įtraukią atvirą darbo rinką užtikrindami teisę siekti tinkamos kvalifikacijos, dirbti, gauti tinkamą atlyginimą, ir pagalbą pritaikant darbo vietą pagal negalios poreikius.
 • Didinsime municipalinio būsto statybų finansavimą. Asmenims, kuriems labiausiai to reikia, suteiksime kokybišką socialinį būstą arba teiksime paramą aprūpinant būstu.
 • Skatindami benamių socialinę įtrauktį, jiems suteiksime tinkamą pastogę ir paslaugas, be kita ko, vandens tiekimo, sanitarijos, energetikos, transporto ir finansinių paslaugų ir skaitmeninio ryšio. Asmenims, neturintiems galimybių naudotis tokiomis paslaugomis, turi būti taikomos paramos priemonės.
 • Norėdami užtikrinti kiekvieno vaiko teisę augti mylinčioje ir rūpestingoje šeimoje, turime toliau mažinti vaikų paėmimo iš šeimų skaičių kuriant kokybiškas ir prieinamas paslaugas ir pagalbą šeimoms, šviečiant visuomenę apie nesmurtinius vaikų ugdymo metodus bei tobulinant vaikų teisių tarnybų darbą.
 • Tais atvejais, kai įdėjus visas įmanomas pastangas, nepavyksta užtikrinti biologinių tėvų gebėjimų ir motyvacijos rūpintis vaiku, būtina užtikrinti ne tik globojančios šeimos suradimą, bet ir visapusiškos pagalbos teikimą traumuotam vaikui ir jį priimančiai šeimai tiek, kiek reikės.
 • Institucinės globos pertvarkos metu atsilaisvinančius pastatus būtina efektyviai panaudoti paslaugų, kurių šiandien kritiškai trūksta teikimui – krizių centrų, paliatyvios slaugos, vaikų, neįgaliųjų ir senjorų dienos centrų.
 • Pažeidžiamoms grupėms, susiduriančioms su psichologiniais ar socialiniais sunkumais, didinančiais smurto riziką, teiksime papildomas tikslines paslaugas. Užtikrinsime efektyvų atsaką į įvykusį smurtą, užkardant jo pasikartojimą bei suteikiant reikalingą tęstinę pagalbą smurto aukoms.
 • Pritrauksime psichosocialines paslaugas teikiančius specialistus, kad galėtume užtikrinti kompleksines paslaugas prieš skiriant smurtaujantiems vaikams minimalią ar vidutinę priežiūrą. Plėsime švietimo pagalbos galimybes, bendruomenines iniciatyvas.
 • Vykdysime pareigūnų, medikų bei kitų specialistų mokymus tobulinant jų kompetencijas atpažinti smurtą; palaikysime partnerystę su žiniasklaida įveikiant tradiciją kaltinti smurto aukas.
 • Skirsime adekvačias lėšas institucijoms, kurios atsako už pagalbą smurto aukoms. COVID-19 karantino metu pradėtas reguliarus policijos ir specializuotos kompleksinės pagalbos centrų bendradarbiavimas bei nepradėtų ikiteisminių tyrimų atvejų peržiūra turi būti tęsiami.

Kitos Jums rūpimos temos

Daugiau galių visuomenei tvirtesnėje valstybėje

Kursime pilietinę ir teisinę valstybę, grįstą tikru demokratiniu valdymu. Tik saugi ir atvira tarptautiniam bendradarbiavimui Lietuva gali turėti tvarią ateitį.

Mūsų veiksmai