×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT117300010174304396 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

Ekonominės politikos pertvarka

Dar iki koronaviruso pandemijos protrūkio pasaulis buvo atsidūręs egzistencinėje kryžkelėje dėl žmonijos pramoninės ir ūkinės veiklos ardomojo poveikio mus supančiai aplinkai. Be perstojo augant gamybai, vis intensyviau naudoti gamtos resursai. Tačiau jie yra baigtiniai, todėl neišvengiamai senka ir nebespėja atsinaujinti.
Taigi, Lietuva – kaip ir visas pasaulis – nebeturi kito pasirinkimo kaip tik pereiti prie gamtą ir išteklius tausojančio darnaus vystymosi, linijinę ekonomiką kuo sparčiau keičiant į žiedinę ekonomiką. „Gamink-vartok-išmesk“ logika privalo būti keičiama „gamink-tausok-vartok-perdirbk“ mąstymu.

 • Remsime verslo poreikius atitinkančių teritorijų, sklypų bei pastatų pritaikymą reikšmingų investicijų pritraukimui, taip skatinant šalies ekonominę plėtrą, kuriant naujas darbo vietas, infrastruktūrą ir veiklos potencialą stambaus verslo aptarnavimo poreikius atitinkančiam vietiniam regiono smulkiam verslui.
 • Skatinsime turizmą, kursime naujus traukos maršrutus ir priemones. Ypač skatinsime tradicinius amatus ir kaimo turizmą kaip veiklas, kurios gali duoti nemažą teigiamą ekonominę ir socialinę naudą kaimo vietovėms.
 • Įgyvendinsime efektyvias kompleksines eismo saugumą užtikrinančias bei traumatizmą mažinančias priemones keliuose. Skatinsime miestų elektrinio ir kitų rūšių švaraus ir ekologiško transporto, taip pat dviračių takų atnaujinimą ir plėtrą. Vykdysime kryptingą saugaus eismo švietėjišką veiklą.
 • Rūpinsimės triukšmo ir nuodingų atliekų patekimo į aplinką prevencija. Plėsime triukšmo sienelių panaudojimą miestuose ir gyvenvietėse.
 • Sieksime sukurti patrauklią, keleivių poreikius užtikrinančią viešojo transporto sistemą, kuri skatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu.
 • Skatinsime elektromobilių platesnį vartojimą ir krovimo stotelių plėtrą.
 • Skatinsime daugiabučių, individualių ir viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimą, šildymo sistemų atnaujinimą.
 • Tose vietovėse, kur yra kompaktiški daugiabučių rajonai, skatinsime kvartalinę daugiabučių namų renovacijos programą, labiau remiant mažiau pasiturinčias šeimas. Taip pat remtina mažoji renovacija greičiau ir už mažesnius kaštus atliekant tik būtiniausius energijos taupymo darbus.
 • Plėsime paramą pereiti prie efektyvių šilumos gamybos priemonių iš vietinių ar atsinaujinančių šaltinių bei investicijoms į energiją taupančias priemones.
 • Numatysime skatinimo schemas miestų ir gyvenviečių apšvietimo atnaujinimui. Skatinsime gaminančius elektros vartotojus ir jų steigimąsi daugiabučiuose, įgalinant namą ar bendriją apsirūpinti didele dalimi elektros (ir šilumos iš elektros) energija savo reikmėms.
 • Remsime žmonių sveikatai ir aplinkai saugų bei efektyvų atliekų tvarkymą ir racionalų atliekų medžiaginių ir energetinių išteklių naudojimą.
 • Oro kokybė privalo atitikti standartus ir nekelti rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai. Ypač aktualu įtvirtinti saugiklius ne tik miestų plėtrai, bet ir tankinimui. Esminis dėmesys turi būti skiriamas viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų išsaugojimui, taip pat darnaus judumo priemonių diegimui.
 • Diegsime priemones, apsaugančias žmones nuo žalingo triukšmo poveikio jų sveikatai ypač intensyvaus transporto judėjimo vietose. Įgyvendinsime šiferinių stogų pakeitimo programą.
 • Sieksime spręsti opiausias sodininkų bendrijų keliamas problemas, tokias kaip aprūpinimas geriamu vandeniu ir nuotekų šalinimas, šiukšlių šalinimas. Taip pat spręsime klausimą dėl sodininkų bendrijų teritorijoje esančius kelių perdavimo savivaldybių žinion.
 • Visokeriopai remsime šias ūkininkų, jų kooperatyvų ir kitų gamintojų iniciatyvas dalį žemės ūkio ir maisto produktų parduoti tiesiogiai galutiniams vartotojams. Vietos produktų asortimento plėtimas perdirbant žemės ūkio produkciją padės išsaugoti ir kurti naujas darbo vietas, regionų kultūrinį tapatumą, plėtoti kulinarinį bei tautinį paveldą, įvairinti vietos gyventojų veiklas ir pritraukti daugiau turistų.
 • Palaikome pažangiųjų kaimų idėją. Remsime vietos iniciatyvas, kurios skatins verslumą ir užimtumą kaime bei užtikrins šių iniciatyvų tęstinumą. Taip pat pasisakome už papildomas paskatas bendruomeniniam ir socialiniam verslui kurtis, kuris negali mažose gyvenvietėse išsilaikyti rinkos sąlygomis.
 • Atsižvelgiant į tai, kad ankstesniuoju ES finansavimo laikotarpiu kaimo vietovėse buvo renovuota nemažai viešosios paskirties pastatų, tikslinga juos būtų panaudoti/pritaikyti, sprendžiant tokių paslaugų, kaip laisvalaikio praleidimas, socialinės paslaugos, sveikatos priežiūra, trūkumą kaimo gyventojams, skatinant socialinio ar bendruomeninio verslo kūrimąsi kaime.
 • Stiprinsime kaimo ir miesto ryšius, skatinsime verslų vystymui skirtas bendras kaimo ir miesto nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. Užtikrinsime finansinių išteklių prieinamumą kaimo bendruomenių projektams vystyti. Skatinsime teikti su aplinka susijusias viešąsias gėrybes, įskaitant gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą̨.
 • Plėtosime kelių tinklą ir gerinsime vietinės ir rajoninės reikšmės kelių infrastruktūrą ir jų būklę, sparčiau įgyvendinsime žvyrkelių asfaltavimo programą, didinsime viešojo transporto sistemų integraciją.
 • Skatinsime mažinti pesticidų naudojimą žemės ūkyje bei viešųjų erdvių, pakelių, šaligatvių priežiūrai.
 • Plėsime ekologinio ūkininkavimo plotus specifinėse ir labiausiai pažeidžiamose teritorijose, gerinti dirvožemio savybes ir našumą didinant vandens ir maistinių medžiagų sulaikymo galimybes, pasitelkiant kraštotvarkos ir technologines priemones.
 • Imsimės griežtesnės teršėjų nuotekomis, taip pat miestų nuotekų valymo įrenginių kontrolės. Sudarysime sąlygas plėsti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir tinkamai vykdyti ES įsipareigojimus.

Šios programos lyderiai

Kitos Jums rūpimos temos

Sveikatos apsauga ir socialinių paslaugų plėtra

Gerai išvystyta, solidari sveikatos apsauga bei tvirtai suręstas socialinis saugumas yra būtina ir nepamainoma sąlyga tam, kad atkurtume pasitikėjimą savo valstybe ir jos galimybėmis.

Mūsų veiksmai