×

Prisidėkite prie mūsų kampanijos!

Asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (partijai) gali suteikti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių (13 590Eur).

Privalomos sąlygos:

– Paramą skiriantis asmuo turi būti deklaravęs savo turtą ir pajamas (išskyrus asmenis, kurie aukoja tik mažas aukas, tai yra aukų suma per politinę kampaniją neviršija 12 Eur).

– Būtinai reikia nurodyti asmens kodą, kitu atveju paramą teks grąžinti.

– Auką gali pervesti tik pats aukotojas, o ne kitas asmuo už jį.

Atkreiptinas dėmesys į teikiamoms aukoms nustatytą dar vieną įstatymo reikalavimą: bendra gyventojo per kalendorinius metus savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suteiktų aukų suma neturi viršyti 10 procentų praėjusių metų Valstybinei mokesčių inspekcijai jo deklaruotų pajamų sumos.

LSDP rinkimų sąskaitos numeris:
LT117300010174304396 „Swedbank” AB nukopijuota

Gavėjas:
Lietuvos socialdemokratų partija nukopijuota

Mokėjimo paskirtis:
Paskirtyje galite įrašyti „Auka politinei kampanijai“ ir būtina nurodyti asmens kodą nukopijuota

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir paramą!

Daugiau galių visuomenei tvirtesnėje valstybėje

Kursime pilietinę ir teisinę valstybę, grįstą tikru demokratiniu valdymu.

Demokratinis valdymas

Drauge kursime pilietinę ir teisinę valstybę, kuri stiprintų pasitikėjimą tarp piliečių sluoksnių, įvairių joje gyvenančių tautinių, socialinių ir kultūrinių bendrijų ir būtų teisinga visiems savo piliečiams.

 • Pasaulyje vis plačiau taikomos svarstomosios ir dalyvaujamosios demokratijos priemonės. Jos pasiteisina ypač vietos savivaldos lygmeniu. Tuo tikslu Išmėginsime ir plėsime vietos apklausų, gyventojų susirinkimų ir dalyvaujamojo biudžeto praktikas.
 • Sudarysime teisines ir kitas reikiamas sąlygas, kad būtų įdiegta ir patobulinta vieninga savivaldybių teritorijų planavimo dokumentų ir strateginių plėtros planų, taip pat strateginių veiklos planų ir savivaldybių biudžetų pagal programas svarstymo, rengimo, tvirtinimo, vykdymo, stebėsenos ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus bei vertinimo sistema.
 • Remsime kaimo ir miesto bendruomeninių organizacijų steigimąsi ir plėtrą, taip pat jų lyderių ir narių gebėjimų efektyviai veikti ugdymą. Sudarysime sąlygas šioms organizacijoms teikti siūlymus dalyvaujamojo biudžeto programose, vykdyti vietos bendruomenėms naudingą veiklą.
 • Sukursime teisines prielaidas, kurios leistų įgalinti bendruomenines organizacijas sutartiniu pagrindu su savivaldybe ir (ar) seniūnija teikti dalį viešųjų paslaugų, aktualių vietos gyventojams.
 • Sudarysime sąlygas vietos bendruomenėms įgyvendinti verslo steigimo ir vystymo projektus. Gerinsime gyventojų aptarnavimo kokybę visose savivaldybių institucijose.
 • Užtikrinsime, kad kiekvienos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje darniai veiktų vietos gyventojų ir jų interesams atstovaujančių asmenų (seniūnaičių, bendruomeninių organizacijų) informavimo, konsultavimosi su jais ir bendruomeninių organizacijų įgalinimo sutartiniu pagrindu teikti dalį viešųjų paslaugų sistema.
 • Sieksime, kad seniūnijų metiniams veiklos planams vykdyti reikalingi asignavimai būtų apskaičiuojami, vadovaujantis pagrįstais kriterijais, be to seniūnijos galėtų savarankiškai paskirstyti iki 10-15 procentų joms skiriamų asignavimų.
 • Įgyvendinsime virtualios savivaldybės koncepciją. Jos pagrindas bus erdvinių duomenų platforma, kurioje bus pateikti savivaldos, valstybės informacinių išteklių duomenys. Gyventojams bus sudarytos sąlygos teikti savo pasiūlymus, pastabas, dalyvauti apklausose, vertinant vieną ar kitą savivaldos sprendimą, teikiamas paslaugas, naujų paslaugų poreikį. Savivaldos gyventojai bus skatinami prisidėti prie dalijimosi ekonomikos vystymo ir informuoti apie galimybes teikti įvairias paslaugas. Atsivers galimybės į bendruomenės gyvenimą įtraukti pagyvenusius ir vienišus žmones. Vėlesniame etape prie virtualios savivaldos prisijungs kitos suinteresuotos šalys – verslas, asocijuotos struktūros, investuotojai.
 • Plėtosime organizacinę kultūrą, kurioje nebūtų vietos korupcijai. Daugiau dėmesio skirsime savivaldybės tarnautojų praktinių, analitinių įgūdžių lavinimui. Reikliau bus vertinama mokymo paslaugų kokybė. Sudarysime kvalifikacijos kėlimo ir dalinimosi gerąja praktika programas.
 • Skirsime reikiamus išteklius kur kas labiau išplėtotų sociologinių tyrimų infrastruktūrai sukurti, kad galėtume operatyviau reaguoti į valdymo kokybės spragas tam tikrose šalies vietovėse

Saugumas

 • Atkursime dalį teritorinių policijos padalinių, grąžindami policiją arčiau kiekvieno žmogaus. Skatinsime gyventojus tapti policijos rėmėjais, ugniagesiais savanoriais bei įsitraukti į nusikalstamumo ir gaisrų prevencijos bei viešosios tvarkos užtikrinimo veiklas.
 • Stiprinsime visuomenės švietimą saugaus elgesio klausimais, kad šalies gyventojai būtų saugesni. Skirsime deramą dėmesį eismo saugumui užtikrinti. Plėsime saugaus eismo užtikrinimui būtiną infrastruktūrą, stiprinsime greičio viršijimo ir vairavimo apsvaigus kontrolę.
 • Išsaugosime vietos savivaldos priešgaisrines tarnybas ir stiprinsime jų darbuotojų profesinius įgūdžius. Bus užtikrintas nuolatinis minimalus dviejų profesionalių ugniagesių budėjimas pamainoje bei sklandus priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bendradarbiavimas. Sieksime, kad ugniagesių gelbėtojų komandos būtų išdėstytos kuo arčiau gyventojų.
 • Daug dėmesio skirsime šalies civilinei saugai, ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymui. Tobulinsime šią sritį reglamentuojančią teisinę bazę ir užtikrinsime, kad institucijų bendradarbiavimas būtų aiškiai reglamentuotas bei efektyvus. Vengsime skubotų struktūrinių pertvarkų.

Šios programos lyderiai

Kitos Jums rūpimos temos

Kultūringa, išsilavinusi ir kūrybiška visuomenė

Mūsų tikslas – Įkvėpti kultūrinį šalies pakilimą ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems Lietuvos vaikams bei perspektyvą suaugusiems.

Mūsų veiksmai